Kort analys av utkastet till HIF:s årsredovisning för 2012 – Det ser lite farligt ut…

Inför kvällens årsmöte där ekonomin naturligtvis också kommer att behandlas, har vi på AOH, med hjälp av Stefan Gustafsson, fått kontakt med Kim Lavin som har ur sitt perspektiv gjort en kort analys av det ekonomiska läget, sett från en revisors ögon.

*** 

Disclaimer: Undertecknad har blivit tillfrågad att för Allt om HIF’s räkning göra en analys av utkastet till årsredovisningen för 2012, som publicerats på HIF’s hemsida.
Jag arbetar till vardags som revisor, och det var därför jag blev tillfrågad, men jag vill tillägga att jag inte har någon praktisk erfarenhet av ekonomiska föreningar och/eller redovisningsprinciper i sportföreningar. Analyserna har gjorts av mig som privatperson, baserat på mitt intresse för klubben, och jag har inte erhållit någon ersättning för detta.
Analyserna har gjorts på ett fåtal helgtimmar med 3-åriga dottern ständigt jagandes av uppmärksamhet och kan absolut innehålla felaktigheter. De bör därför tas med en hel skål salt, men kan förhoppningsvis ändå ge lite ledning och inspiration till fortsatt granskning.

hif_logoResultaträkning för koncernen (siffror inom parentes avser föregående år)

Omsättningen/försäljningen hamnade på 114Mkr (128Mkr) varav spelarförsäljningar avser 3Mkr (51Mkr) vilket innebär en minskning med 14Mkr för året. Dock har spelarförsäljningarna minskat med hela 48Mkr, vilket ger en ökning om totalt 34Mkr utan hänsyn till spelarförsäljning.

Ökningen är i princip helt hänförlig till ökningen av övriga rörelseintäkter om 34Mkr, även om andra poster som tar ut varandra förändrats lite. Noterbart bland andra poster är att publikintäkterna (23Mkr) ökat med ca 10% vilket är logiskt m.h.t. Europaspelet och därför inget jag fördjupar mig i.

Övriga rörelseintäkter om totalt 37Mkr (3Mkr) avser, vad jag förstår, främst intäkter från Europa-spelet. Jag finner stöd för ca 30Mkr i artiklar på Internet och sen ingår väl även en del annat i posten, vilken förekom även föregående år och då uppgick till 4Mkr.

Kostnadsmassan för försäljnings-, material- och personalkostnader ligger i linje med föregående år och personalkostnaderna utgör största posten. Ökningen om 6Mkr är främst hänförlig till ökade lönekostnader i segmentet “Fotboll” om +7Mkr och i övrigt är det bara mindre justeringar inom övriga poster. I noten 3 kan utläsas att 7 ”genomsnittspersoner” (det är så man räknar…) ökat personalstyrkan vilket, med att det allmänna löneläget justerats upp m.h.t. framgångarna samt att tränar- och spelarruljansen varit kostsam, förklarar kostnadsökningen.

Avskrivningar och räntor har bara förändrats marginellt och analyseras inte närmare.

Årets resultat rensat från spelarförsäljningar och övriga rörelseintäkter (främst Europa-spel) visar att årets resultat skulle hamnat på ca -38Mkr (-25Mkr)!

HIF poängterar visserligen att driftsresultatet, dvs. årets resultat utan hänsyn till vinst vid spelarförsäljningar och kostnader för spelartransfers, i år förbättrats avsevärt och det ligger på +10Mkr (-6Mkr), men i detta ingår ju även intäkterna för Europa-spelet vilket på inget sätt var garanterat.

Balansräkning för koncernen

Aktiverade kostnader för spelarlicenser ligger i linje med förra året. Dock framgår om man läser not 7 att värdet bör ligga ca 6Mkr högre m.h.t. “Refinansiering” som innebär att en extern finansiär tar en del av den ekonomiska risken i kontraktet och därmed själv redovisar tillgången och avskrivningarna. Detta har ingen ekonomisk innebörd för räkenskaperna, men bör ha en sportslig innebörd då spelartruppen är mer värd totalt än vad som balanserats/aktiverats.

Eget kapital har minskat med 15Mkr och avser återbetalning av kapitaltillskott till kommunen -17Mkr och årets resultat +2Mkr. Ingen övrig analys nödvändig, se dock nyckeltalsjämförelser nedan.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter är den största skuldposten med 24Mkr och det framgår inte i not vad det är för något mer än “Förutbetalda intäkter” vilket får mig att tro att det måste vara sålda säsongskort/sponsorpaket för 2013. Posten ligger någorlunda i linje med förra året och tyder på god aktivitet inför 2013.

Nyckeltal / jämförelse med andra klubbar

(Siffror i Mkr för 2011 i övr. m.h.t. ej släppta) HIF 2012 HIF MFF IFK G. Elfsborg
Omsättning 114 129 207 102 108
Avgår “extraposter” (spelarfsg & EU-spel) -40 -54 -44 -11 -19
Omsättning exkl. spelarfsg & EU-spel 74 75 163 91 89
Personalkostnad 55 47 74 35 63
Antal heltidsanställda 80 73 108 48 50
Personalkostnad per anställd 0,69 0,64 0,69 0,73 1,26
Omsättning exkl. s-fsg. & EU-spel per anst. 0,93 1,03 1,51 1,9 1,78
Årets resultat 2 29 3 -4 -7
Årets resultat exkl. spelarfsg. & EU-spel -38 -25 -41 -15 -26
Värde licensierade spelare (inkl. externt ägda) 17 12 32 13 25
Eget kapital 13 28 110 31 29
Balansomslutning 57 64 209 80 219
Soliditet 23% 44% 53% 39% 13%

Noterbart är att HIF’s personalkostnad per person inte är så hög, men att varje anställd genererar lägre omsättning än de konkurrerande klubbarna som jag jämfört med. Intressant, men jag kan inte dra någon särskild slutsats kring det.

Det är även noterbart att HIF m.h.t. låg soliditet (dvs. hur stor andel av föreningens totala tillgångar som utgörs av egna pengar/eget kapital) är sårbart. Dock ser det ändå värre ut för Elfsborg. Generellt synes risktagandet i de allsvenska klubbarna vara högt om man tittar på årets resultat exklusive spelarförsäljningar och Europa-spel i förhållande till det egna kapitalet. Se vidare nedan om detta.

Slutsats

Det ser lite farligt ut…

Årets resultat för HIF exklusive spelarförsäljningar & Europa-spel (-38Mkr) tycker jag är oroande. Med ett återstående eget kapital om endast 13Mkr kommer det fort kunna uppstå väsentliga problem med licensen om konjunkturen skulle vända tvärt och/eller ett antal värvningar skulle slå fel.

Det tyder på ett större risktagande än jag var medveten om och förklarar en försiktighet på värvningsfronten samt retoriken kring långsiktighet som varit tongivande på sistone. 

Avgränsningar / förslag till fortsatt granskning

Hade jag haft mer tid hade jag velat:

  • Göra djupare analyser av mina noteringar.
  • Ta fram fler nyckeltal än ovan.
  • Jämföra med fler klubbar än ovan.
  • Jämföra med fler tidigare räkenskapsår än ovan.
  • Göra en kontroll av hur HIF och konkurrenterna presterar gentemot sina budgetar.

Istället lämnar jag det som en uppgift till läsarna alternativt till kommande alster. Slutligen vill jag tacka för ordet! Finns frågor eller kommentarer så hör gärna av er för diskussion.

// Kim Lavin – http://dooid.com/kimlavin, 2013-03-03

1 trackback/pingback

  1. Publicerad på Allt om HIF | Revisor Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*