Nya regler kring utländska spelbolag och matchfixing från 2023

Omregleringen av den svenska spelmarknaden fortsätter. Den 15 december 2022 överlämnade regeringen proposition 2022/23:33 till riksdagen som varit på remiss hos olika instanser. Den innehåller ett antal förslag till lagändringar som syftar till att säkerställa en sund och säker spelmarknad.

Regeringen vill bland annat motverka så kallad matchfixning och stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. I huvudsak handlar det om fyra ändringar.

Effektivare system för betalningsblockeringar

Propositionen ger regeringen möjlighet att kunna ålägga betaltjänstleverantör att blockera elektroniska betalningstransaktioner till och från ett konto i vissa situationer. Till exempel om ett konto används för förmedling av insatser eller vinster till eller från en spelverksamhet som saknar licens. Om betaltjänstleverantören inte blockerar transaktionerna ska Spelinspektionen enligt förslaget få befogenhet att ålägga sanktionsavgift.

Syftet är inte att blockera allt olicensierat spel, utan de spelbolag som riktar sig mot svenska spelare som befinner sig i Sverige, trots att de saknar den nödvändiga spellicensen. Det kan här till exempel handla om bolag utan licens som sponsrar TV-sändningar riktade mot svenskar eller har reklaminslag under sådana sändningar. Eller om sidan är på svenska, erbjuder insättningar och vinster i svenska kronor eller om reklamutskick, exempelvis via e-post, är på svenska.

Svenska spelare som betaltjänstleverantören inte kan se befinner sig i Sverige är undantagna från blockering. Det här innebär i praktiken i normalfallet att alla som använder svensk IP-adress kommer att räknas som om att de befinner sig i Sverige, även om de befinner sig utomlands.

Exakt hur det här kommer att fungera och i vilka situationer det kommer att kunna tillämpas kommer troligtvis att behöva avgöras av domstolar genom domstolspraxis.

Blockering ger Skatteverket utökade möjligheter

I de fall där betaltjänstleverantörer blivit ålagda att blockera transaktioner kan Skatteverket komma att kontakta dessa bolag för att driva in vinstskatter från svenska spelare. Det här eftersom svenska spelare under vissa förutsättningar själva är ansvariga för att betala 30 procent skatt på vinsterna. Exempelvis när spelbolag som vänder sig mot svenska marknaden med språk, valuta eller liknande och har en licens utanför EU/EES.

Nya möjligheter för kontroll av licensinnehavare

Den nya lagändringen, om riksdagen godtar den, ger Spelinspektionen möjlighet att under dold identitet köpa speltjänster online. Genom det får Spelinspektionen ytterligare möjligheter att bättre kunna kontrollera uppfyllandet av spellagens licenskrav och främjandeförbud.

Förhoppningen är att ändringen i förlängningen ska leda till att fler väljer bort olicensierade spelbolag. Förslaget ses därigenom även kunna öka skyddet mot spelets skadeverkningar och bidra till ett förbättrat konsumentskydd.

Eftersom myndighetsutövning av det här slaget ska ske i öppna, och för medborgarna iakttagbara former, ska den användas restriktivt och när inga andra möjligheter finns.

Utökade möjligheter för att motverka matchfixning

Enligt Statskontoret är matchfixning vanligast inom fotboll. Samtidigt är fotboll också den idrott som både övervakas och dessutom arbetar mest systematiskt mot matchfixning. Riggade spel är inget som i längden gynnar varken spelare, idrotten eller spelbolag.

Samkörning av personuppgifter

För att kunna underlätta myndigheternas, licensinnehavarnas och idrottsförbundens arbete för att motverka matchfixning ger ändringarna utökade möjligheter att behandla personuppgifter.

Genom den nya lagen kommer såväl spelbolagen som idrottsförbunden att bättre kunna kontrollera och rapportera om spelaren deltagit i vadhållning i strid med idrottens regelverk om matchfixning. Därmed möjliggör ändringen ett effektivare arbete mot matchfixning. Regeringen ser det därför också som positivt även ur ett brottsförebyggande perspektiv.

De nya reglerna ger ökade möjligheter att kunna lagföra personer som ägnar sig åt spelfusk, men innebär inga förändringar av straffskalan. För spelfusksbrott av normalgraden är det fortfarande fängelse i högst två år. När det gäller grovt brott är det fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Skyldighet för spelbolag att informera polisen

Idag finns det ingen allmän skyldighet för licensinnehavare att lämna uppgifter som tyder på brott till Polismyndigheten. Även om vissa av licensinnehavarna samarbetar med polisen är det långt ifrån alla som gör det. Propositionen kommer däremot att göra det obligatoriskt för alla bolag som innehar svensk spellicens att informera polisen vid misstänkta brott.

Situationer där skyldigheten uppstår att kontakta polis kan till exempel handla om att idrottare, domare, funktionärer, förtroendevalda och tränare deltar i en vadhållning, som de själva kan påverka utgången av.

Licensinnehavare med licens för vadhållning ska även delta i det internationella utbytet av information och varningar om misstänkt manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning.

Lagändringen omfattar inte alla spelbolag, utan i huvudsak casinon med svensk spellicens. Om du istället vill läsa om vad som gäller för andra spelbolag, hittar du här mer info om utländska casinon.

De nya reglerna är föreslagna till att börja gälla från och med den 1 juli 2023.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*