Allsvenska notiser: Mjällby tilldöms seger med 3-0 över Djurgården

Matchen mellan Djurgården och Mjällby avbröts då bland annat ett päron kastats in. Mjällby ledde matchen med 1-0 och hela tiden fram tills nu har det spekulerats i när matchen ska återupptas. Nu blir det ingen fortsättning. Mjällby tilldöms seger med 3-0.

Då var det klart. Nästan en månad tog det för att få fram en dom, ett utslag, från den avbrutna matchen.

Nedan kan ni läsa hela domen från Besvärsnämnden:

AS_notiser_2013“Den 8 april 2013 spelade Djurgården-Mjällby match i Allsvenskan i Stockholm. På grund av att publiken kastat in föremål i samband med att Mjällby tagit ledningen med 1-0 bröt domaren TM matchen i den 38:e matchminuten. Matchen återupptogs inte vid detta tillfälle.

Efter att såväl TM som matchdelegaten RN anmält händelsen beslutade Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) den 12 april 2013 i dess tävlingsärende 2/2013 och bestraffningsärende 45/2013 bl.a. att den avbrutna matchen skulle återupptas på sätt som föreskrivs i 2 kap. 14.3 § Svenska Fotboll­förbundets tävlingsbestämmelser för 2013 (TB) och att matchen skulle spelas utan åskådare. Vidare ålades Djurgården att betala böter om 15 000 kr. I sina besluts­skäl angav Disciplinnämnden bl.a. att det var utrett att det kastats in PET-flaskor, mynt och andra föremål på spel­planen, varav ett päron träffat en spelare i Mjällby. Enligt Disciplin­nämnden var detta i och för sig förbjudet, men det var inte så farligt som exempelvis pyrotekniska pjäser vilka direkt kan orsaka mycket allvarliga personskador. Disciplinnämnden konstaterade vidare att det inkastade föremål som slutligt fick domaren att avbryta matchen var ett päron som träffade en Mjällbyspelare. Sammantaget fann Disciplin­nämnden att det fanns skäl att återuppta den avbrutna matchen vid det målresultat och med den speltid som förelåg vid matchavbrottet.

Mjällby har överklagat Disciplinnämndens beslut såvitt avser frågan om matchen ska återupptas och därvid yrkat att Besvärsnämnden ska meddela prövningstillstånd samt tillerkänna Mjällby segern i den av­brutna matchen med 3-0 enligt 2 kap. 15.1 § första stycket TB. Till grund för överklagandet har Mjällby angett bl.a. att det inte funnits särskilda skäl att återuppta matchen i stället för att tillerkänna Mjällby segern med 3-0. Mjällby delar inte heller Disciplinnämndens bedömning att de in­kastade föremålen inte skulle vara så farliga att de hade kunnat för­orsaka mycket allvarliga personskador. Såväl ett päron som ett mynt som exempelvis träffar ett öga kan om det vill sig illa medföra en all­varlig ögonskada och en fylld PET-flaska kan, om det träffar t.ex. tinningen, medföra allvarlig huvudskada. Mjällby menar vidare att det inte var det inkastade päronet som fick domaren att avbryta matchen, utan det var alla de incidenter som beskrivits i domarens anmälan som gjorde att han och hans domarteam fann att miljön var så otrygg att arbeta i att matchen inte skulle återupptas. Mjällby har även angett att Disciplin­nämndens beslut får negativa ekonomiska och sports­liga konsekvenser för Mjällby. Mjällby har åberopat en redogörelse från sin tränare AT samt ett yttrande från läkaren PM.

Djurgården har bestritt ändring av Disciplinnämndens beslut och därvid angett bl.a. att det finns särskilda skäl att återuppta matchen. Enligt Djurgården har farligheten av inkastade föremål avgörande betydelse för bedömningen. Det finns däremot inte anledning att vid denna pröv­ning beakta de ekonomiska konsekvenser som beslutet kan få för Mjällby. Djurgården har vidare framhållit att vid matchmötet såväl matchdelegaten som polisen, Djurgården och Mjällby var överens om att matchen skulle återupptas. På matchmötet framkom mycket tydligt att domarens beslut att inte återuppta matchen grundade sig på en policy om att match ska avbrytas när spelare, ledare eller funktionär träffas av föremål; en policy som visat sig inte existera.

TM och RN har beretts tillfälle att yttra sig över Mjällbys överklagande men har inte hörts av inom förelagd tid.

Förutom handlingarna i ärendet har Mjällby hos Besvärsnämnden även åberopat en filmsekvens från den aktuella händelsen.

– – – – –

Besvärsnämnden finner att det är av vikt för den framtida regel­tillämpningen att ärendet prövas av Besvärsnämnden. Prövnings­tillstånd ska därför meddelas.

Besvärsnämnden konstaterar inledningsvis att det är utrett att det från supportrar, för vilka Djurgården ansvarat, kastades in ett antal PET-flaskor och mynt samt ett päron som träffade en Mjällbyspelare i mag­trakten. Till följd av dessa händelser beslutade domaren TM att inte fullfölja matchen eftersom han ansåg att det var en otrygg miljö att arbeta i.

Inför säsongen 2012 infördes nya regler i fråga om vad som ska gälla vid ordningsstörningar under match. I Svenska Fotbollförbundets sär­skilda tävlingsbestämmelser för 2013 (STB), som gäller bl.a. i All­svenskan, anges sålunda i 5 kap. 28 § att domare har rätt att avbryta en match om säkerheten allvarligt äventyras på arenan. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter får domaren besluta att matchen inte ska fullföljas. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att det finns skäl till det. När domaren har avbrutit en match ska enligt 5 kap. 29 § STB ett s.k. matchmöte hållas omedelbart. Vid matchmötet ska bl.a. matchdelegat, säkerhets­ansvariga hos föreningarna, domaren och representant för polisen delta. Enligt 5 kap. 31 § STB ska utgångspunkten för match­mötet vara att matchen ska återupptas så snart som möjligt samma dag. Domaren ska i samråd med övriga vid matchmötet undersöka om åtgärder kan vidtas för att upprätthålla säkerheten på arenan så att matchen kan åter­upptas. Såvida inte myndighet beslutar att upplösa arrangemanget, är det emellertid domaren ensam som fattar slutligt beslut om matchen ska återupptas eller inte. Enligt 5 kap. 32 § STB ska i fråga om sports­liga konsekvenser med anledning av att avbruten match inte fullföljs, 2 kap. 15 § TB gälla.

Om supportrar, för vilka förening kan anses vara ansvarig, under pågående match uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren ska som huvudregel enligt 2 kap. 15.1 § TB den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0 eller, om detta är mer fördelaktigt, det mål­resultat som gällde då matchen bröts. Om det finns särskilda skäl får beslutande organ dock besluta att matchen ska återupptas i enlighet med 2 kap. 14.3 § TB, där det stadgas att avbruten match som åter­upptas ska fortsätta med det målresultat och med den speltid som förelåg vid matchavbrottet.

Besvärsnämnden konstaterar att domaren i detta fall fattat beslut om att avbryta matchen samt att denna inte skulle fullföljas. Därmed ska 2 kap. 15.1 § TB, om vad som gäller när match väl har avbrutits, tillämpas. Eftersom det är klarlagt att det var supportrar som Djurgården anses svara för som föranledde domaren att avbryta matchen är huvudregeln enligt 2 kap. 15.1 § TB att Mjällby ska tillerkännas segern med 3-0. Det bör för tydlighets skull framhållas att det inte är möjligt att i efter­hand upphäva domarens beslut att, med stöd av 5 kap. 28 och 31 §§ STB, avbryta och inte fullfölja matchen.

Endast om det finns särskilda skäl kan det alltså komma i fråga att besluta att återuppta matchen med det resultat och vid den speltid som gällde när matchen avbröts. Enligt Besvärsnämnden kan det vid be­dömningen av om särskilda skäl föreligger endast i undantagsfall komma i fråga att i efterhand pröva om situationen verkligen var sådan att domaren borde ha avbrutit matchen. Så kan exempelvis vara fallet om det är uppenbart att domaren uppfattat det faktiska händelse­förloppet på ett felaktigt sätt och att det därmed i efterhand kunnat klarläggas att säkerheten inte varit äventyrad. Även om det in­lednings­­vis funnits vissa oklarheter rörande exempelvis vilka slags flaskor som kastats in, kan domaren i detta fall inte anses ha svävat i villfarelse rörande den riskfyllda situa­tionen. Att andra funktionärer och repre­sentanter för lagen – utifrån i allt väsentligt samma faktiska omständig­heter – kan ha gjort bedömningen att matchen borde kunna fullföljas samma dag utgör enligt Besvärs­nämnden inte i sig särskilda skäl för att frångå huvudregeln.

Besvärsnämnden finner inte heller att domaren skulle ha överdrivit ordningsstörningarnas karaktär. Det kan därvid framhållas att såväl mynt som andra här inkastade föremål mycket väl kan orsaka allvarlig personskada om de träffar olyckligt.

Det förhållandet att domaren, enligt vad Djurgården har gjort gällande, hänvisat till en icke existerande policy om att match ska avbrytas om bl.a. spelare träffas av inkastade föremål, kan inte heller tillmätas av­görande betydelse i detta sammanhang. Det är domarens bedömning av situationen som är avgörande, och dennes uppfattning var att matchen inte kunde fullföljas eftersom det var en otrygg miljö att arbeta i. Besvärs­nämnden konstaterar således att det, när domaren fattat sitt beslut, förelegat sådana omständig­heter som enligt gällande regelverk kan utgöra grund för att besluta att avbryta en match.

Enligt Besvärsnämnden finns det sammanfattningsvis inte särskilda skäl att frångå huvudregeln i 2 kap. 15.1 § TB. Således ska matchen inte återupptas, utan Mjällby ska i stället tillerkännas segern med 3-0. Disciplinnämndens beslut ska således ändras i enlighet med detta.

– – – – –

Besvärsnämnden beslutar

att meddela prövningstillstånd, samt

att, med upphävande av Disciplinnämndens beslut såvitt avser punkterna 1 och 2, tillerkänna Mjällby AIF segern i matchen med målskillnaden 3-0.

Beslutet får enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN skall ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd.

Överklagan skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast den 21 maj 2013.

På Besvärsnämndens vägnar

Lars Nilsson

I beslutet deltog: Lars Nilsson, ordförande, samt Johan Fröjelin, Ulrika Kalte, Jonas Löfgren och Åsa Lönnqvist. Enhälligt.

Sekreterare: Anders Hübinette”

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*